facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

PRESSUPOSTS 2015:

psmllucmajor | 20 Febrer, 2015 22:27

D<ubtes, errors i altres vergonyes!

No ens agraden les frases fetes i ens hagués agradat allunyar-nos del tòpic on els membres de l'oposició han de mostrar-se crític amb qualsevol cosa que faci o proposi l'equip de govern però amb els pressuposts presentats per al 2015 a l'Ajuntament de Llucmajor ens ha estat impossible fer ni una cosa ni l'altra. Els pressuposts que s'han presentat no s'aguanten, estan agafats amb pinces o podríem utilitzar el sempre gràfic “el paper ho aguanta tot”.

Per suposat, d'aquests pressuposts ha desaparegut tota l'alegria i el triomfalisme de discursos anteriors fets pel Batle i s'ha vist substituïda per la realitat, dura i complicada, que pateix l'Ajuntament de Llucmajor.

Aquest pressuposts estan plens de dubtes, errors i altres vergonyes. La qual cosa suposarà una herència enverinada per als que hauran de gestionar-los a partir del maig del 2015.


Dubtes

Aquests pressuposts contenen una quantitat important de dubtes. Dubtes raonables i fonamentats en dades objectives que posen en perill el seu compliment. Per començar i com exemple, es preveu una important augment en impost de construcció quan si bé el sector a nivell estatal repunta després de tocar-hi fons, a nivell municipal encara es disposa d'un stock important d'habitatges sense vendre que posa en entredit, per el moment, l'augment de noves construccions. Refinançament del deute, si bé és una mesura que té el nostre suport des del primer moment, a l'hora d'aprovar els pressuposts, aquesta operació no ha estat encara autoritzada pel Ministeri d'Hisenda. Sense aquesta autorització tot els pressuposts quedaran en paper banyat. És necessari l'elaboració de la relació del lloc de feina per fiscalitzar convenientment la partida de personal. Elaboració de la relació de lloc de feina que s'està demorant més del que s'esperava en un inici sense tenir clares les causes. Plusvàlues, es té constància d'importants compra-vendes d'establiments hotelers al municipi sense que hagi entrat l'import de la plusvàlua a la caixa municipal, una quantitat d'ingressos prou important com per que el nostre Ajuntament no l'hi posi el fil a l'agulla. Hores de la policia local. En pressuposten 124.000, quan enguany heu gastat el triple. O no compliran amb el pressupostat, o si tenien la solució per reduir aquest import no entenem la raó per la qual no s'ha aplicada fins ara. Recollida i tractament de fems. És una demanda històrica nostra, amb dubtes encara no aclarits. L'import recaptat mitjançant les taxes de recollida i tractament de RSU supera el cost real del servei. I que dins aquesta taxa s'estan incloent serveis que no pertocarien, com la neteja viària. Supòs que el silenci oficial, fa més de dos anys que demanam informació al respecte, vol dir que no anam massa errats. Aportació de l'estat, aquí la culpa no és tota de l'equip de govern popular, la poden compartir amb el Govern a Madrid, hem començat el 2015 sense saber quina és l'aportació de l'estat en els comptes municipals, i tenint en compte que aproximadament el 20% dels ingressos provenen d'aquesta partida, és un gran dubte a afegir a les abans esmentades.


Errors

Si en les anteriors els donam el benefici del dubte i esperam que els càlculs finalment es confirmin, ara obrim una segona categoria on sense dubtar-ho apuntam cap el PP de Llucmajor i els acusam de mala gestió.

Multes urbanístiques, han demostrat desídia, poques ganes de posar ordre al tema urbanístic. La realitat és que s'ha recaptat molt menys que l'any passat. Al 2013, 358.000 euros, i al 2014 tot estirant arribarà a 120.000 euros, una tercera part. Aquí no poden compartir la responsabilitat, és tota seva. Han preferit mirar a un altra banda que posar-hi solució. La disciplina urbanística no interessa al PP de Llucmajor, és molt més rendible electoralment fer els ulls grossos i deixar passar el temps i prescriguin les infraccions. Municipis mallorquins molt més petits i amb menor febre urbanitzadora recapten 10 vegades més en aquest concepte. Centenars de milers d'euros que cada any es deixen escapar sense que l'equip de govern doni una explicació acceptable. Per no xerrar del greuge comparatiu amb el ciutadans que fan les coses com toca, demanant llicències, i veuen com els seus veïnats se'n surten de rosetes.

Multes mediambientals, tampoc s'actua amb la força necessària, s'ha fet feina amb el cans i ho valoram. Però el tema del cotxes abandonats segueix en via morta. Es quantifica entre dos i tres-cents la quantitat de cotxes abandonats als nostres carrers i l'Ajuntament continua sense actuar o actua amb poca fermesa i diligència. Una actuació ferma al respecte podria suposar en poc temps reduir dràsticament aquesta quantitat de cotxe abandonant, posaria fi als problemes d'imatge, seguretat i falta d'aparcament que aquests provoquen i per què no dir-ho, es deixa escapar una bona oportunitat d'ingressos. Uns ingressos que repercuteixen, de la mateixa manera que les multes urbanístiques, únicament sobre l'infractor, la qual cosa permetria alleugerar la càrrega impositiva sobre la resta de ciutadans.

Ajudes beneficència, no entenem de cap manera que en plena crisi, quan totes les ONG clamen al cel cercant col·laboració i on la necessitat és major que mai. L'Ajuntament redueix dràsticament la subvencions en ajudes a beneficència. Passant de 160.000 a 90.000 euros. Les prioritats de l'Ajuntament són unes altres, criticam en aquest sentit que la major inversió que durant el 2015 farà el nostre Ajuntament és el canvi de la gespa artificial dels camps de futbol municipals, inversió valorada en uns 400.000 euros. Inversió necessària, però en aquest moment pensam que n'hi ha d'altres de prioritàries.

Vergonyes

Si les anteriors ja són prou importants i ja hauria de treure els colors al nostres governants municipals. Encara ens reservam una categoria especial, per, entre d'altres, dues reclamacions judicials fetes i guanyades per les empreses Llabrés Feliu per una banda i Ortiz construcciones per l'altra, dues empreses a les quals se li varen encomanar una sèrie de feines i que desprès no varen poder ser satisfetes per l'Ajuntament per falta de liquiditat. Falta de liquiditat provocada per la mala gestió econòmica del PP a Llucmajor, recordar que el deute actual està en 42.000.0000 d'euros. Aquells impagaments passats, retornen avui amb l'increment d'uns salvatges interessos de demora, que suposaran més de 1.200.000€ als llucmajorers. Quantitat que es pot veure encara incrementats ja que l'Ajuntament no s'ha atrevit a pressupostar el gruix del deute en interessos de demora amb Llabrés Feliu. Un altre causa més per argumentar que aquest pressuposts són paper banyat.


Sous dels regidors. Durant aquesta legislatura hem pitjat a tothom: ciutadans, funcionaris, ... Bé a tots no, els regidors no hem estat a l'alçada, no hem estat capaços de revisar ni un cèntim les nostres atribucions. Aquesta recepta va tant pels membres de l'equip de govern com els membres de l'oposició. Ens podíem estalviar entre 100-200.000 € anuals amb una mínima rebaixa de les dedicacions parcials i portaveus.

El PSM hi renunciarà a 2015 al sou de portaveu (18.000 €/any als quals hem de sumar els costos en seguretat social), serà el 8è any en que feim aquesta renuncia.


I la vergonya principal que conté aquests pressupost és que s'oblida de les necessitats reals del seu municipi. No apareixen als pressuposts i, per la qual cosa no haurà solució en el curs plaç, el PAC de Llucmajor, els aparcaments a s'Arenal, el servei d'abastiment d'aigua potable a s'Estanyol, les instal·lacions esportives necessàries a la zona de les urbanitzacions, un pla de millora de les nostres voreres, camins i carrers, etc


No ens volem estendre gaire més, creiem que hem argumentat suficientment el nostre rebuig als pressuposts, raó per la qual vàrem votar-hi en contra. Un vot en contra, raonat, meditat i responsable. Responsabilitat damunt uns pressuposts que esperem a partir de juny del 2015 ens toqui gestionar. Llucmajor necessita un canvi i nosaltres volem encapçalar aquest canvi.


Jaume Tomàs Oliver i Miquel Serra Teruel, regidors del PSM a Llucmajor

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Reciclem Llucmajor

psmllucmajor | 10 Febrer, 2015 22:21

A Llucmajor, tot i la crisis, la generació de residus no ha deixat d’augmentar als darrers anys. Aquest increment en la producció dels residus municipals ha esdevingut un dels problemes més greus amb que s’enfronta el nostre municipi.

Ja ho varem patir fa un mesos amb la recollida de fems, on l'Ajuntament de Llucmajor va demostrar la seva mala gestió, mostrant-se incapaç de preveure i donar solució a la sortida d'EMAYA. Tema, per cert, tancat en fals i que en qualsevol moment se podria tornar a reactivar, ja que la resolució del contracte està a l'espera de sentència i el servei actual el realitza FCC sense cap acord contractual que els lligui amb l'Ajuntament.

Mala gestió que torna a demostrar amb les dades de recollida selectiva al municipi. Dades que situen al municipi de Llucmajor a la coa del municipis de Mallorca en taxes de reciclatge per habitant. Hem de reflexionar sobre que està fallant al nostre municipi referent al servei de recollida selectiva, amb un sistema de gestió de residus on s’aboquen centenars de milers d'euros de doblers públic però que amb dades a la mà es demostra com un fracàs absolut.

Les dades

Al municipi de Llucmajor es van produir el passat 2013, al voltant de 21.000 tones de residus domèstics, dels quals només 350t de paper, 350t de vidre i 150t d'envasos se varen recollir de forma selectiva, és a dir, se separen i recuperen 850 tones d'un total de 21.000 (4,1%).
Se calcula que a l'interior de la bossa de fems de qualsevol ciutadà trobaríem que més del 70% dels residus que generem se poden reutilitzar, reciclar o compostar sense problemes, i que per tant mai haurien d’arribar a un abocador o incineradora.

Recordar que tot allò que no se reutilitza, recicla o composta és dipositat als contenidors de residus ordinaris i transportats a l’abocador de Son Reus on són incinerats, la qual cosa suposa una enorme pèrdua tan des d'un punt de vista econòmic com mediambiental.

 

Paper

La quantitat de paper reciclat al nostre municipi no ha aturat de baixar els darrers anys, de les 553,86 tones recuperades al 2010, a les 341,34 tones del 2013 (Una baixada del 38%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 9,16 kg per habitants, a anys llum de St. Llorenç (106,27), Calvià (45,65) o Manacor (31,25), de fet no arribam ni 1/3 de la mitjana insular situada en 28,53 kg/hab per any. És per demés dir que aquestes dades ens situa al darrer lloc entre el municipis mallorquins.

Envasos

No és molt diferent la situació del reciclatge d'envasos. La quantitat de envasos reciclats tampoc ha aturat de baixar els darrers anys, de les 161,10 tones recuperades al 2010, a les 135,22 tones del 2013( -16%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 3,63 kg per habitants, quantitat ridícula devora Muro (57,13) o d'entre els municipis més grans, Calvià (19,08), de fet no arribam ni 1/4 de la mitjana insular situada en 13,65 kg/hab per any. Un pic més, aquestes dades els ens situa al darrer lloc entre el municipis mallorquins.

Vidre

Tampoc hi ha gaire diferències amb el vidre. La quantitat de vidre reciclat a passat de les 372,15 tones recuperades al 2012, a les 345,60 tones del 2013(-7%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 9,28 kg per habitants, vuit vegades menys que Capdepera (77,03) o una sisena part de Calvià (56,89), i molt enfora de la mitjana insular situada en 23,09 kg/hab per any. Sense sorpreses, aquestes dades ens situa al darrer lloc dels municipis mallorquins.

A moltes bandes, a més, se recull una quarta fracció, la fracció orgànica de recollida municipal (FOAM). De la qual no podem donar dades de Llucmajor, ja que el nostre municipi ni s'ha plantejat donar aquest servei.


Font d'ingressos

No només hi ha raons mediambientals. Cada tona que se du a incinerar té un cost de 131,5€, per aquesta raó cada tona que reciclam ens estalviam per un costat el cost d'incineració i a més una petita compensació, uns 40-50 €, depèn de la fracció, per tona convenientment seleccionada. Tot això fa que el reciclatge suposi un estalvi important. Hem calculat que si a Llucmajor aconseguíssim unes ràtios de reciclatge similars a la mitjana insular ens podríem estalviar uns 400.000 cada any. Raó que hauria d'acabar de convèncer a aquells que no els hi basta els motius mediambientals. El reciclatge lluny de ser un cost o una carrega suposa una inversió interessant i una gens menyspreable font d'ingressos.


Amb aquestes dades econòmiques i sumades als elevats costos ambientals que suposen, ens obliguen a pensar que possiblement cal fer un pas endavant i replantejar-nos l’actual model. La sostenibilitat i la cura del medi ambient són un compromís ineludible que al nostre parer requereix necessàriament superar el model actual.

 


La nostra proposta

 

El nostre municipi requereix un servei adaptat a les característiques que el conformen i per aquest motiu el nou servei que vos proposam es basaria en la recollida mixta. És a dir, en uns nuclis mitjançant recollida porta per porta i en altres mitjançant recollida en contenidors. La quantitat de contenidors de recollida selectiva s'haurien d'augmentar significativament per aproximar i facilitar el més possible al ciutadà el punt de recollida selectiva. Aquest canvi en la recollida implica molta feina a fer i convé anar-la implantant nucli per nucli i amb el temps suficient per a què totes les parts implicades puguin anar fent el canvi de manera progressiva per a què d’aquesta manera el resultats siguin totalment positius. Però aquest canvi l'hem de començar ja!

La correcta implantació del porta per porta requereix d’una ferma voluntat política i un sòlid plantejament tècnic, que mostrin a la ciutadania, de forma veraç, transparent i sense prejudicis, els avantatges d’aquesta opció de recollida. Quan les implantacions s’efectuen de forma correcta, els bons resultats s’assoleixen ràpidament i la percepció social en general, tot i possibles reticències inicials ,que sempre n’hi ha, acaba sent molt positiva.


Hi ha alternativa

Aquesta és la nostra forma d'entendre la política, una forma que va més enllà de la denuncia d'allò que no ens agrada o no funciona. Nosaltres creim en una oposició de proposta, de feina i de crear una alternativa real a aquest quart de segle de malgovern popular a Llucmajor.
Seguirem fent feina per aconseguir-ho al 2015.


Jaume Tomàs i Miquel Serra- Regidors del PSM-Llucmajor


Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

#PrimàriesPerLlucmajor

psmllucmajor | 01 Febrer, 2015 11:34

 

MÉS per Llucmajor elegirà a través d’unes eleccions primàries el cap de llista de la seva candidatura municipal. La resta de la llista serà aprovada en assemblea, a proposta de la comissió permanent de MÉS per Llucmajor.

Les primàries de MÉS per Llucmajor seran obertes a tota la ciutadania. Les persones que vulguin presentar la seva candidatura podran fer-ho entre el 1 i el 12 de febrer.

Totes aquelles persones que vulguin participar en la votació dels candidats que es durà a terme el 21 de febrer és podran inscriure dins dia 18 de febrer. Les primaries seran obertes a tota la ciutadania major de 16 anys i que assumeixin els valors progressistes. Qualsevol ciutadà hi podrà participar, gratuitament, tant per votar com també per presentar-s'hi i ser elegit.

El calendari de les primàries és el següent:

  • - De l’1 al 18 de febrer: inscripció al cens electoral.

  • - Dia 4 de febrer: publicació del reglament electoral.

  • - Del 19 al 20 de febrer: reclamacions al cens.

  • - De l’1 al 12 de febrer: presentació de candidats.

  • - Dia 13 de febrer: proclamació dels candidats

  • - Del 13 al 20 de febrer: campanya.

  • - Dia 21 de febrer: votació.

QUI POT VOTAR?

  • Qualsevol persona major de 16 anys
  • Els membres de MÉS per Llucmajor (PSM, ER i IV) no s'han d'inscriure al cens
  • Les persones que no siguin membres de MÉS s'hauran d'inscriure al cens de les primàries mitjançant el següent formulari: http://goo.gl/forms/xjVUEq2qYs

PER PRESENTAR-SE A CAP DE LLISTA

Per entregar la documentació o aclarir dubtes posar-se en contacte amb: mesperllucmajor@gmail.com

 

 


 

Posted in Participació ciutadana . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

L'estafa del PP

psmllucmajor | 30 Gener, 2015 22:16

Com segur ja sabeu, el Partit Popular planeja un canvi de les normes del joc democràtic. Vol garantir que un partit amb una majoria simple (i el 40% dels vots) tengui garantida l'elecció del batle, blindant-lo de possibles pactes postelectorals. Un atac a la democràcia municipal, perpetrat unilateralment pel Partit Popular a pocs més de 8 mesos d'unes eleccions. Totes les lleis electorals són susceptibles de millora però un mínim de respecte per les formes democràtiques ens diu que qualsevol reforma electoral ha de sorgir d'un gran consens entre les diferents formes polítiques.

La reforma electoral no està fonamentada en una demanda social, únicament respon a la voluntat del PP de perpetuar-se en el poder a força de burlar les majories democràtiques. Però no vull entrar a fons en aquest conflicte, segur que serà un tema del qual se xerrarà i molt les properes setmanes.

L'excusa del canvi electoral és, segons he sentit, que aquesta mesura permetrà complir el programa. Que el PP xerri d'acomplir el programa pot sonar a acudit dolent, quan sabem que tot i l’àmplia majoria absoluta a nivell estatal el programa amb el qual se varen presentar i la seves polítiques han anat en direccions molts diferents. També a Llucmajor el binomi compliment de programa i majoria absoluta estan completament dissociats.

Han passat quasi el 85% de la legislatura, percentatge suficient per revisar el programa electoral del partit guanyador i el seu grau de compliment.

INVERSIONS
Només varen proposar una inversió al programa electoral, la construcció d'un pavelló a la zona de les urbanitzacions, concretament a sa Torre i ja han anunciat públicament que no serà possible. 100% d'incompliment. L'excusa és que han prioritzat les inversions per realitzar manteniment de les instal·lacions ja existents. Un passeig pels nostres carrers, voravies, escoles, places i jardins certifiquen que això no ha estat així. El manteniment municipal està molt enfora del desitjat.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El programa era innovador referent a la participació ciutadana, prometia un nou reglament per substituir l'actual, que ja ha complit 25 anys i ha quedat del tot obsolet. S’anunciava fins i tot “donar veu als plenari a les associacions”. La realitat, passats més de tres anys, és que no hi ha cap voluntat de fomentar la participació del poble en el debat i la presa de decisions. En tota la legislatura no s'ha convocat cap reunió de l'agenda local XXI ni cap fòrum ciutadà per debatre els problemes municipals.

MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Interessant i necessària era la promesa de creació de l'oficina virtual de l'Ajuntament de Llucmajor, oficina que hauria de permetre realitzar qualsevol tràmit de manera telemàtica. Aquest interessant avenç pareix que haurà d'esperar qualque regidor amb valentia i capacitat per dur a terme aquest projecte. Quan altres administracions evolucionen, el nostre Ajuntament pareix aferrat al segle passat.

ESPORT
A part del pavelló que no se construirà a sa Torre, la qual cosa és contrària al foment de l'esport base, és conegut el menyspreu i abandó municipal pels clubs de Llucmajor. Clubs que tot i defensar el nom de Llucmajor a nivell local, nacional i internacional no reben cap tipus de col·laboració, ajuda o subvenció. També anunciaren la construcció de zones
fitness a l'aire lliure, millores en els equipaments esportius municipals i foment de la bicicleta mitjançant carril bici nous. Res de tot això s'ha fet encara realitat.

JOVES
Els grans oblidats del nostre Ajuntament aquesta legislatura. Només se varen enrecordar d'ells quan varen fer el programa: “promourem l'associacionisme juvenil”, “habilitarem espais de trobada per a joves” o “prestarem atenció al problema de l'habitatge, especialment entre el joves” deien. Després d'això no han tornat a pensar en les necessitat dels joves, cap novetat per al jovent del nostre municipi en tota la legislatura.

CONVIVÈNCIA
Anunciaren un pla local contra les conductes incíviques, pla del qual no coneixem ni una paraula, ja que ningú s'ha proposat realment redactar-lo. Anàlogament amb la promesa d'una ordenança de convivència i civisme, una eina destinada a la prevenció, mediació i reparació de les conductes incíviques. Tampoc res a la vista del pla de seguretat rural. Moltes promeses i cap realitat.

PGOU
L’aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana era una del projectes estrelles per aquesta legislatura. És un document necessari i necessària és la seva adequació a la normativa posterior. Però un projecte d'aquesta mida és incompatible amb la poca capacitat de feina i esforç dels regidors, esperem, sortints.

Aquests són alguns, els que consideram més rellevants, dels flagrants incompliments que hem patit aquesta legislatura. Incompliments que demostren que majoria estable no vol dir compliment de programa. Segur que aquests 8 mesos els mateixos que ens varen fer aquestes promeses es presentaran a les nostres cases justificant-se i en faran de noves. Però afortunadament, aquest pic ja hem après i el 2015 serà el final de 24 anys de mentides i desastres del Partit Popular a Llucmajor.

Miquel Serra

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

No m'asfaltis el respecte

psmllucmajor | 20 Gener, 2015 22:08

Permeteu-nos, per començar, ja que els hem agafat, sense permís, el títol de l'article, fer un recordatori de l’exposició col·lectiva que es va realitzar al Monestir de la Real al maig 2007, “Cimentiment (o... no m'asfaltis el respecte!)”, un important esdeveniment cultural que pretenia ser un crit per aturar la destrucció del territori, de la identitat i del patrimoni social i cultural. Una súplica al sentit comú, una crida al respecte.

Han passat quasi 7 anys des de llavors, però els objectius d'aquell esdeveniment cultural tenen màxima vigència, i és que els defensors de la “nueva Mallorca” tornen a fer-ne de les seves, sense cap tipus de respecte per la terra que trepitgen, tant en temes culturals com mediambientals.

Avui ens volem centrar concretament en la política de carreteres del Partit Popular que té Llucmajor com un dels eixos més importants. Fins a tres grans projectes viaris prevists tenen com a punt clau el nostre municipi. Una erràtica política en matèria de carreteres que transforma tres projectes que podrien ser interessant en vertaderes aberracions tant econòmiques com de despesa de territori.

Carretera de Campos

Per un costat, hem de dir que sobre la carretera Llucmajor-Campos sempre hem demanat la realització d'actuacions per a la millora-ne la seguretat, però el Partit Popular projecta un desdoblament amb característiques d'autopista. Existeixen, com s'han posat en diferents ocasions, solucions tècniques que garanteixen la seguretat viària però amb cost econòmic i de territori molt inferior. Se tracta de milions d’euros i de metres quadrats consumits que se podrien estalviar, simplement escoltant l'opinió dels seus tècnics, que certifiquen que el flux viari i els problemes de seguretat podrien ser absorbits mitjançant solucions més sostenibles, tant en termes econòmics com territorials.

En aquest sentit, volem lloar la feina realitzada pel GOB en matèria de rebuig a aquest projecte i ens hi afegim decididament.

Carretera d'Algaida

En canvi, el projecte previst per la millora de la carretera Algaida-Llucmajor roman aturat sense cap explicació al respecte, quan en tota la tramitació la carretera d’Algaida anava molt per davant de la de Campos. Però definitivament ha estat la carretera campanera la que sembla que se farà en primer lloc. Tot i que se tracta d'una reforma històricament demanada, tot i que la inversió econòmica necessària és una cinquena part que la de Campos, tot i que hi ha un aparent consens per a la seva ampliació i, per últim, tot i que se tracta d'una carretera molt més sostenible, amb una amplada de 10 m, inclòs el carril bici, enfront dels 50m de la de Campos, la carretera algaidina roman en via morta, esperant no sabem molt bé què.

Semblaria que el Partit Popular volgués castigar els algaidins, que històricament han rebutjat les polítiques populars, i és que el Partit Popular ho ha deixat molt clar amb la seva campanya #defensamlonostro.

Carretera del cap Blanc

Les rotondes d'aquesta carretera, al seu pas per s'Arenal, han estat sempre conflictives, incapaces d'assumir el volum de vehicles que rebien, provocant importants retencions sobretot a les hores punta. I parlam en passat perquè petites i puntuals actuacions sobre les rotondes han permès solucionar completament el problema. Però sorprenentment, ara que el problema ja s'ha solucionat, el departament de carreteres del Consell manté un faraònic projecte de pas soterrani a les rotondes, projecte que preveu gastar més de 10 milions d’euros en poc més d'un km. Aquesta absurda tudadissa ha estat fins i tot criticada en el passat plenari pel batle popular. La nostra proposta és intentar mantenir la inversió proposada per a la millora de la seguretat a les entrades de les urbanitzacions i a la creació d'un carril bici a la zona. Recordem que aquest dies milenars de ciclistes professionals i amateurs circulen per aquesta mateixa carretera, i que la convivència entre el ciclistes i els conductors amb la carretera actual se fa complicada

Com veis, ahir com avui, ens continuen faltant, asfaltant, el respecte. Fent i desfent sense escoltar ningú, ni tant sols els tècnics. Cercant problemes on ja no n'hi ha, i mirant a un altra banda quan el problema no els convé. Esperam que prest, com aquell maig del 2007, la gent s’afarti del seu afany de la destrucció cultural i natural, i torni el seny a aquesta terra.


Jaume Tomàs i Miquel Serra, regidors del PSM a Llucmajor

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Comença el procés de primàries obertes perquè la ciutadania elegeixi tota la llista de MÉS per Mallorca al Parlament i al Consell

psmllucmajor | 15 Octubre, 2014 17:06

Avui s’obre el termini perquè qualsevol ciutadà o ciutadana s’inscrigui en elens o presenti la seva candidatura a integrar les llistes electorals.

Fina Santiago: “les llistes de MÉS estan obertes a qualsevol ciutadà de Mallorca que vulgui participar en política per canviar les coses. Mentre altres partits estan pendents de Madrid, nosaltres ens sotmetem a la ciutadania”
 
Per primera vegada a les Illes Balears els ciutadans i ciutadanes. que ho desitgin podran participar en l’elecció de tots els membres de les llistes electorals d’una formació política al Parlament i al Consell. Avui dimecres comença el procés de
primàries obertes per elegir els candidats i candidates electorals de MÉS per Mallorca a la cambra legislativa i a la institució insular. Hi haurà dues votacions separades: una per elegir el o la cap de llista a cada institució, i una altra per elegir la resta de candidats i candidates que conformaran el conjunt de les llistes.
Les primàries seran obertes a tota la ciutadania major de 16 anys i que assumeixi els valors progressistes. Qualsevol ciutadà o ciutadana hi podrà participar, gratuïtament, tant per votar com també per presentar-s’hi i ser elegit o elegida. El calendari és el següent: el procés comença avui, dia 15 d’octubre, amb la inscripció al cens i la presentació de les candidatures, i culminarà dia 15 de novembre amb les votacions. Hi haurà meses electorals a tots els municipis de Mallorca, i a aquells llocs de fora de Mallorca on hi hagi ciutadans i ciutadanes censats aquí que hi vulguin participar.
Els ciutadans i ciutadanes que participin a les primàries obertes de MÉS per Mallorca podran triar un màxim de 18 candidats i candidates (la votació serà paritària: 9 homes i 9 dones) que s’hauran d’ordenar per ordre de preferència perquè puguin expressar el grau de suport a les persones candidates.
La coportaveu de MÉS per Mallorca, Fina Santiago, ha destacat que “el procés de primàries obertes que comença avui és inèdit a Balears: les llistes de MÉS estan obertes a qualsevol ciutadà o ciutadana de Mallorca que vulgui participar en política per canviar les coses. A MÉS per Mallorca anam més enllà, i amb aquest procés som més forts i més plurals, i sobretot més democràtics i més transparents. Mentre uns altres partits estan pendents de Madrid per decidir quins candidats presenten a les eleccions, nosaltres ens sotmetem a la voluntat de la ciutadania”.
Tant la inscripció en el cens per poder votar, com la votació de dia 15 de novembre  es podrà fer tant de manera presencial com per via telemàtica.
Tota la informació sobre el procés de primàries obertes de MÉS per Mallorca es troba a la web: www.mespermallorca.cat/primaries

Posted in Participació ciutadana . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Per un canvi en el govern municipal, una societat justa i un país lliure, a Llucmajor, unim forces cap a MÉS

psmllucmajor | 06 Juliol, 2014 00:23

PSM, Iniciativa Verds i Esquerra Republicana anuncien conjuntament la propera constitució de l'Assemblea Fundacional de MÉS a Llucmajor.

Avui matí, Miquel Serra i Jaume Tomàs, en representació del PSM, Joan Ignasi Gálvez, d’Iniciativa Verds i Adelina Gutiérrez i Lluís Segura, en representació d'Esquerra Republicana, han comparegut en roda de premsa conjunta per comunicar que les tres organitzacions han decidit confluir cap a la creació de MÉS al municipi de Llucmajor. S'ha anunciat que a principis de tardor es farà l'Assemblea Fundacional, que serà oberta a tota la ciutadania i que, avui, tan sols es feia saber la intenció dels tres grups d'unificar forces que lluiten per un canvi en el govern municipal, la justícia social i la sobirania nacional.

Els representants dels tres partits han explicat que la situació política actual reclama noves maneres de fer política, que el primer compromís és cercar la confluència de l'àmbit que representam i el segon cercar complicitats a partir de la proximitat amb les necessitats i demandes de la societat. Llucmajor, han dit, ha de menester un canvi tant en les formes com en els continguts de la política, un canvi que permeti restaurar la confiança de la ciutadania en els seus representants, a partir d’idees – força bàsiques com puguin ser la honestedat, la transparència i la responsabilitat. Convençuts que el model que representa l’actual equip de govern ha demostrat sobradament la seva incapacitat de gestionar els serveis més bàsics que ha de menester un municipi com Llucmajor, allò que representa i defensa la gent i els partits que formaran MÉS a Llucmajor és el millor per una immensa majoria de la població i no es renuncia a res de cara a les eleccions de l'any que ve, que sens dubte hauran de canviar moltes coses.

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

“Ja veurem el mes que ve”

psmllucmajor | 25 Abril, 2014 13:11

L'inici de l'any és temps propici per fer balanç, donar un repàs a la feina feta durant l'any anterior i planificar l'any que ve. Aquesta és la sana costum que li recomanaríem fer als caps pensant del nostre Ajuntament.

A nivell polític, el 2013, ha esta un any de paràlisis dins a l'Ajuntament, cap novetat interessant, cap proposta de millora, cap canvi per anar cap endavant. Si, és cert que la crisis econòmica impedeix llançar grans projectes. Però no ens referim a aquest projectes, sinó als més senzills, als projectes del dia a dia, aquells que més que inversió precisen de esforç i enginy per dur-los endavant.

Ara que tenim més polítics “professionals” que mai al consistori, aquesta superpoblació de cervells populars no se reflecteix, de cap forma, en el ritme de feina municipal.

Més encara, no és només que no facin la seva feina, sinó que en moltes ocasions posen traves a la feina de funcionaris i de l'oposició. Aconseguint un ajuntament inactiu i on la frase “ja ho veurem el mes que ve” pareix un mantra repetit fins l'absurd pels nostres governants.


Encara que un municipi com Llucmajor no se pot deixar a la deriva i que tenim al nostre batle pensant més en el daurat retir, que tendrà a partir del 2015, que en posar ordre dins la casa consistorial o en obrir nous melons que el complicassin la vida. Però avui, no vull dirigir les meves critiques cap al nostre batle, al qual li desitjam per al 2014 la força necessària per posar ordre dins el seu corral, sinó al seu extens i ben remunerat equip de regidors, els quals consideram no estan fent prou per el nostre municipi.

I temes per fer feina n'hi ha molts, més que mai. Però les oportunitats passen sense que ningú se n'hagi temut de que passaven. Qualcú recorda un projecte al qual l'ajuntament s'hagi intentat pujar per iniciativa pròpia? Són comuns les ajudes en energies alternatives, en foment de la cultura però l'Ajuntament no fa la mínima intenció de complicar-se la vida amb projectes que el treguin del seu dolce far niente. Alguns perquè no volen i altres perquè no poden, deixen passar oportunitats, de les quals tots els ciutadans ens podriem beneficiar


Com hem dit, multituds de projectes esperen a que un del regidors el faci seu i el dugui cap endavant. Sense voler ser exhaustius i conscients de que passam per alt altres molts temes importants, volem fer un decàleg de temes, els qual s'haurien de treballar durant el 2014:


1.La reforma de la Platja de Palma, que actualment funciona a dues velocitats, la ràpida, per als hotelers que aconsegueixen tot allò que demanen i un altre, velocitat nul·la, per a les millores que afecten als ciutadans.

2. Potenciació turística del municipi, més enllà del sol i platja. Tenim cultura i patrimoni espectacular. Però en cultura, cap novetat, pareix que ara no toca. Aturat des del 2006 un catàleg de camins per posar en valor el bens etnològics que omplen fora vila o la recuperació de les antigues vies del tren com a Vies verdes. El turista de senderisme és un turisme que augmenta i al qual hem d'atreure decididament.

3. Radicalitat democràtica, donant veu al ciutadans, informant-los del que se fa i desfà. La necessitat de un reglament de participació ciutadana i un reglament de funcionament dels plenaris, que donin informació i veu al poble, i donin transparència a l'Ajuntament de la foscor.

4. Revisió del plantejament urbanístics municipals. Tenim un PGOU absolutament obsolet i que espera que fa dècades una necessària revisió.

5. El problema de l'aparcament a s'Arenal, que més enllà de les incomoditats que ocasiona als veïns, asfixia el comerç de la zona. I associat o no a aquest problema, la reforma de la plaça Reina Mª Cristina, tantes vegades anunciada com finalment oblidada, per convertir-la en un lloc atractiu per al ciutadà i pel visitant.

6. El creixement poblacional de les urbanitzacions, a la costa de Llucmajor, ha d'anar acompanyada de les infraestructures necessàries. En aquest sentit és necessari donar passes decidides cap ala construcció d'un nou institut al municipi, però també posar remei a l'absència d'instal·lacions esportives, d'esbarjo, culturals, per a joves, ...

7. Els joves són sense dubte uns dels grans oblidats, sense cap tipus de casal per fer activitats en tot el municipi, ni d'una decidida política de potenciació de l'oferta a aquest important segment d'edat.

8. Segueix sense tenir solució el problema del clavegueram a la zona de Vallgornera, posant en perill en monument natural que són les coves de Vallgornera i amb la constant amenaça de una multa multimillonària per part de l'Europa per no saber (voler?) protegir-la com pertoca.

9. Accelerar les obres necessàries per abastir d'aigua potable la zona de s'Estanyol i Son Bieló. Obra necessària i que la seva execució s'està allargant en excés sense tenir els motius clars d'aquesta espera.

10. Manteniment dels nostres carrers, aceres i asfalt, necessiten d'inversions necessàries. Inversions que fa massa anys que l'ajuntament s'intenta estalviar. També és necessari millorar el manteniment de les nostres escoles, de les quals l'ajuntament és responsable i que actualment no realitza o el realitza de forma ineficient.


Molta feina, per uns regidors que han demostrat nul·la capacitat de fer feina. De resoldre problemes, per falta de capacitat o per falta d'activitat. Sense dubte els llucmajorers ens mereixem uns regidors millors.


Mentre esperem que els nostres regidors, despertin i se posin a fer feina. Des de l'agrupació del Partit Socialista de Mallorca seguirem realitzant una oposició activa, intentant compaginar la denuncia dels errors comesos amb les propostes constructives, propostes que demostren que hi ha alternativa a Llucmajor, alternativa a dues dècades de nefastes polítiques conservadores.

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Les dues cares del partit popular

psmllucmajor | 18 Abril, 2014 13:08

Que el Partit Popular te dues cares és un fet difícilment negable. Això fa que els seus criteris puguin passar del blanc al negre en qüestió d'hores o simplement en passar d'un poble al poble veí. Fins i tot, en ocasions el criteri pareix canviar en funció de l'interlocutor al qual s'enfronta. Per demostrar el que vull dir, permeteu-me posar un parell d'exemples concrets:


TIL

Un exemple clar i llampant d'aquesta bipolaritat, ha estat com ha tractat el tema del TIL el PP de Llucmajor. El seu costat més proper a la gent, va permetre l'aprovació d'una moció municipal en la qual es demanava al Govern de les Illes Balears que derogàs el Decret de tractament integrat de llengües i que s’assegués a dialogar i a elaborar, sense precipitacions i amb els recursos humans i econòmics necessaris, una nova norma consensuada amb la comunitat educativa, que reforci l’aprenentatge d’una llengua estrangera en els centres educatius sense que això vagi en detriment de la llengua pròpia.

La postura municipal pareixia definida, però a l'hora de ratificar-la a l'Assemblea de Batles (òrgan consultiu del Consell de Mallorca), tot va canviar i el nostre batle va oblidar allò que li va demanar el poble i va votar mantenint la postura del PP oficial. Un fet que ha decebut els seus conciutadans i que ha posat en entredit quins són els interessos que defensa el batle: els del seu poble o el de les seves sigles?


PGE

Un segon exemple d'aquest doble joc és la postura del Partit Popular en referència als pressuposts generals de l'Estat. Sorprèn com dins les mateixes sigles puguin conviure plàcidament els que defensen i perpetuen l'espoli fiscal de les nostres Illes, i, per l’altre costat, aquells que tenen una postura crítica cap a aquest fet.

En aquest segon grup semblava que se trobarien els nostres representants municipals, que varen aprovar una moció presentada per ells mateixos en la qual se sumaven a allò que fa dècades que altres reclamam: un tractament pressupostari just per a les Illes Balears. No com el que tenim ara i que ens situa cada any a la coa en finançament i inversions i que ens situa a anys llum, no només de les comunitats millor tractades, sinó simplement de la mitjana.

Aquesta escenificació feta pel nostre batle i els seus regidors acaba en el moment que se li exigeixen accions reals i efectives. D'aquesta forma el PP s'oposa a reclamar que els representants balears, al Congrés i al Senat, votin en contra d'uns pressuposts que un altre any maltracten aquesta terra. Fent això, la seva indignació inicial queda en un simple gest de cara a la galeria.


Insults

No només és el fons, a vegades són les formes les que es mostren oposades. D'aquesta manera podem constatar una altra divergència dins el Partit Popular: a un costat, la infanteria digital del PP, amb en Toni Camps a l’Ajuntament i la parlamentària Aina Maria Aguiló al capdavant, que insulta, amenaça i intenta ridiculitzar els qui no pensen com ells en general i els docents en particular. En canvi, la fesomia més amable del PP, que s'avergonyeix i renega de l'altra cara. Recordem, en aquest sentit, com regidors del PP a Llucmajor han fet visible en nombroses ocasions, tant en públic com en privat, sentir-se avergonyits pels comentaris llançats pels seus companys a les files populars.


Segurament no és necessari cercar molts més exemples per evidenciar el meu diagnòstic inicial. La doble cara podria indicar l'inici d'un esquerda dins del, fins ara, monolític partit polític, però és molt més probable que es tracti d'una jugada política per intentar agradar a tots. Però la gent ha obert els ulls. Per molt que vulgui el Partit Popular, l'oscil·lació en els criteris no ajuda a ningú, i és impossible intentar mantenir l'equidistància en temes tan greus com l'educació dels nostres joves, els pressuposts generals de l'Estat, o el saber estar dels nostres representants. En aquest, i en altres casos, la solució no pot ser quedar entre dues aigües, i molt manco intentar estar a les dues bandes al mateix temps.


Quin és el PP autèntic?

El dubte de tot això és aclarir quin és el PP autèntic i si són compatibles en una mateix partit polític postures directament enfrontades. Mentre que resolem aquest dubte, són fàcilment audibles les veus que demanen el retorn del PP raonable, del PP amb seny, d'un PP de consens. Un PP raonable que faci front al PP radical que avui ens mal governa, ens maltracta, ens insulta, ens buida les butxaques i que ha recuperat formes autoritàries de fer polítiques que pensàvem superades. Perquè, a la fi, el gran problema més greu no és que en tengui dues, de cares, sinó que la que comanda sigui la més radical, la més allunyada del poble, la que ataca la nostra historia i la nostra llengua i cultura.


Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Un nou retrocés per la qualitat de vida dels llucmajorers

psmllucmajor | 16 Abril, 2014 16:35

Han passat ja uns mesos des de l’aprovació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, temps suficient per confirmar la nostra sospita que aquesta llei suposa un nou retrocés per la qualitat de vida dels llucmajorers.

Vagi per endavant que sempre hem estat favorables a introduir les mesures necessàries per racionalitzar i garantir la sostenibilitat dels ajuntaments. Favorables a definir amb claredat les competències que han d’assumir els ajuntaments i de cercar la manera de finançar-les adequadament, però sempre amb la prioritat de cobrir adequadament les necessitats dels ciutadans.

Mal finançament local

Els ajuntaments, que són l’administració democràtica més propera als ciutadans i ciutadanes, sempre han patit un pèssim finançament per part de l’Estat. Un problema agreujat a mesura que passen els anys i aquests es veuen obligats a assumir despeses que no són de la seva competència, però que formen part de les exigències dels ciutadans.

Malauradament aquesta no és la lògica de la nova llei de “racionalització i sostenibilitat de l’administració local”, sinó tot al contrari. Allò que fa no és altra cosa que aplicar els criteris de la política neoliberal del PP també als ajuntaments. És a dir aplica criteris tant sols de sostenibilitat econòmica, sense tenir en compte la sostenibilitat social, ni mediambiental ni cultural.

Pensam que per a qualsevol institució democràtica la prioritat són les persones; per tant, primer cal analitzar quines són les necessitats indiscutibles de la ciutadania i després cercar les formes i maneres de finançar-les.

Pèrdua de serveis als ciutadans

La filosofia de la nova llei és tot el contrari. Primer se parteix dels doblers que té l’ajuntament i si no són suficients per implementar determinats serveis cal desfer-se’n. Si l’Ajuntament de Llucmajor no pot mantenir l’escoleta, la residència o el centre ocupacional Molí d’en Gaspar se tanca o se traspassa a una altra institució. Sense tenir en compte que aquesta situació es podria resoldre fàcilment incrementant el finançament estatal cap als ajuntaments.

Així mateix, la nova llei introdueix una de les grans obsessions del PP, la recentralització. Tot al contrari de la filosofia dominant a la Unió Europea, basada en el principi de subsidiarietat, és a dir, que tot allò que es pot gestionar a l’administració més propera al ciutadà s’ha de fer.

De l’ajuntament al Consell, del Consell a la privatització.

D’entrada es parteix de la base que els serveis socials dependran, a partir del 2015, dels Consells Insulars. A part dels serveis socials, tots els ajuntaments que no puguin garantir uns comptes equilibrats, perdran les competències en temes educatius, culturals, mediambientals i d’altres. És evident que els comptes llucmajorers estan molt enfora d’estar equilibrats, per la qual cosa el risc de perdre el control sobre tots els serveis educatius, esportius, culturals, mediambientals... és més que evident.

Els serveis perduts per l’Ajuntament serien transferits a un Consell de Mallorca que no està en absolut en condicions d’assumir totes les competències municipals que li poden caure damunt. No oblidem que el Consell és l’única institució que no té cap mecanisme de finançament propi, sempre depèn d’altres instàncies.

A part de la contradicció que suposa veure com el PP s’ha passat els darrers anys buidant de contingut al Consell, ara resulta que pot assumir la majoria de competències dels ajuntaments mallorquins.

És raonable pensar que l’única opció del Consell, i així ho contempla la llei, serà la privatització d’aquests serveis. Són moltes les grans empreses, majoritàriament estatals que amb la fallida de la construcció estan esperant fer-se amb la gestió de residències, centres esportius, escoles de música o d’adults i no diguem dels residus, clavegueram i altres.

I amb això arribem al bessó de la nova llei. Les administracions més properes a la ciutadania perden poder, els grans poders econòmics en surten beneficiats i els ciutadans hi perden serveis o qualitat.

Defensam el municipalisme

Enfront de tot això, des del PSM ens reafirmam en la més estricta defensa del municipalisme. Defensem que davant la globalització neoliberal, l’acció política local és la base de la recuperació de la democràcia i de la presa de decisions per part de la ciutadania. I en aquest sentit els ajuntaments, les institucions democràtiques més properes als ciutadans i ciutadanes, han de poder fer front a les necessitats socials, mediambientals i culturals de milers de persones castigades per la crisi.

La crisi no pot ésser una coartada per reduir ni el poder ni el finançament municipal. Ben al contrari, que un dels camins per solucionar la crisi passa per donar més poder als municipis perquè puguin abordar les necessitats de la seva ciutadania i impulsar mesures de desenvolupament econòmic local. La crisi cal afrontar-la també des de l’economia local.

Jaume Tomàs i Miquel Serra

Regidors del PSM a Llucmajor

Posted in Gastòrum, amics i corrupteles . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

1 2 3 ... 24 25 26  Següent»