facebook twitter flickr youtube Sindicacio

PSM-Entesa Nacionalista de Llucmajor

Reciclem Llucmajor

psmllucmajor | 10 Febrer, 2015 22:21

A Llucmajor, tot i la crisis, la generació de residus no ha deixat d’augmentar als darrers anys. Aquest increment en la producció dels residus municipals ha esdevingut un dels problemes més greus amb que s’enfronta el nostre municipi.

Ja ho varem patir fa un mesos amb la recollida de fems, on l'Ajuntament de Llucmajor va demostrar la seva mala gestió, mostrant-se incapaç de preveure i donar solució a la sortida d'EMAYA. Tema, per cert, tancat en fals i que en qualsevol moment se podria tornar a reactivar, ja que la resolució del contracte està a l'espera de sentència i el servei actual el realitza FCC sense cap acord contractual que els lligui amb l'Ajuntament.

Mala gestió que torna a demostrar amb les dades de recollida selectiva al municipi. Dades que situen al municipi de Llucmajor a la coa del municipis de Mallorca en taxes de reciclatge per habitant. Hem de reflexionar sobre que està fallant al nostre municipi referent al servei de recollida selectiva, amb un sistema de gestió de residus on s’aboquen centenars de milers d'euros de doblers públic però que amb dades a la mà es demostra com un fracàs absolut.

Les dades

Al municipi de Llucmajor es van produir el passat 2013, al voltant de 21.000 tones de residus domèstics, dels quals només 350t de paper, 350t de vidre i 150t d'envasos se varen recollir de forma selectiva, és a dir, se separen i recuperen 850 tones d'un total de 21.000 (4,1%).
Se calcula que a l'interior de la bossa de fems de qualsevol ciutadà trobaríem que més del 70% dels residus que generem se poden reutilitzar, reciclar o compostar sense problemes, i que per tant mai haurien d’arribar a un abocador o incineradora.

Recordar que tot allò que no se reutilitza, recicla o composta és dipositat als contenidors de residus ordinaris i transportats a l’abocador de Son Reus on són incinerats, la qual cosa suposa una enorme pèrdua tan des d'un punt de vista econòmic com mediambiental.

 

Paper

La quantitat de paper reciclat al nostre municipi no ha aturat de baixar els darrers anys, de les 553,86 tones recuperades al 2010, a les 341,34 tones del 2013 (Una baixada del 38%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 9,16 kg per habitants, a anys llum de St. Llorenç (106,27), Calvià (45,65) o Manacor (31,25), de fet no arribam ni 1/3 de la mitjana insular situada en 28,53 kg/hab per any. És per demés dir que aquestes dades ens situa al darrer lloc entre el municipis mallorquins.

Envasos

No és molt diferent la situació del reciclatge d'envasos. La quantitat de envasos reciclats tampoc ha aturat de baixar els darrers anys, de les 161,10 tones recuperades al 2010, a les 135,22 tones del 2013( -16%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 3,63 kg per habitants, quantitat ridícula devora Muro (57,13) o d'entre els municipis més grans, Calvià (19,08), de fet no arribam ni 1/4 de la mitjana insular situada en 13,65 kg/hab per any. Un pic més, aquestes dades els ens situa al darrer lloc entre el municipis mallorquins.

Vidre

Tampoc hi ha gaire diferències amb el vidre. La quantitat de vidre reciclat a passat de les 372,15 tones recuperades al 2012, a les 345,60 tones del 2013(-7%). Si repartim aquesta quantitat entre el habitants del municipi, ens situam en 9,28 kg per habitants, vuit vegades menys que Capdepera (77,03) o una sisena part de Calvià (56,89), i molt enfora de la mitjana insular situada en 23,09 kg/hab per any. Sense sorpreses, aquestes dades ens situa al darrer lloc dels municipis mallorquins.

A moltes bandes, a més, se recull una quarta fracció, la fracció orgànica de recollida municipal (FOAM). De la qual no podem donar dades de Llucmajor, ja que el nostre municipi ni s'ha plantejat donar aquest servei.


Font d'ingressos

No només hi ha raons mediambientals. Cada tona que se du a incinerar té un cost de 131,5€, per aquesta raó cada tona que reciclam ens estalviam per un costat el cost d'incineració i a més una petita compensació, uns 40-50 €, depèn de la fracció, per tona convenientment seleccionada. Tot això fa que el reciclatge suposi un estalvi important. Hem calculat que si a Llucmajor aconseguíssim unes ràtios de reciclatge similars a la mitjana insular ens podríem estalviar uns 400.000 cada any. Raó que hauria d'acabar de convèncer a aquells que no els hi basta els motius mediambientals. El reciclatge lluny de ser un cost o una carrega suposa una inversió interessant i una gens menyspreable font d'ingressos.


Amb aquestes dades econòmiques i sumades als elevats costos ambientals que suposen, ens obliguen a pensar que possiblement cal fer un pas endavant i replantejar-nos l’actual model. La sostenibilitat i la cura del medi ambient són un compromís ineludible que al nostre parer requereix necessàriament superar el model actual.

 


La nostra proposta

 

El nostre municipi requereix un servei adaptat a les característiques que el conformen i per aquest motiu el nou servei que vos proposam es basaria en la recollida mixta. És a dir, en uns nuclis mitjançant recollida porta per porta i en altres mitjançant recollida en contenidors. La quantitat de contenidors de recollida selectiva s'haurien d'augmentar significativament per aproximar i facilitar el més possible al ciutadà el punt de recollida selectiva. Aquest canvi en la recollida implica molta feina a fer i convé anar-la implantant nucli per nucli i amb el temps suficient per a què totes les parts implicades puguin anar fent el canvi de manera progressiva per a què d’aquesta manera el resultats siguin totalment positius. Però aquest canvi l'hem de començar ja!

La correcta implantació del porta per porta requereix d’una ferma voluntat política i un sòlid plantejament tècnic, que mostrin a la ciutadania, de forma veraç, transparent i sense prejudicis, els avantatges d’aquesta opció de recollida. Quan les implantacions s’efectuen de forma correcta, els bons resultats s’assoleixen ràpidament i la percepció social en general, tot i possibles reticències inicials ,que sempre n’hi ha, acaba sent molt positiva.


Hi ha alternativa

Aquesta és la nostra forma d'entendre la política, una forma que va més enllà de la denuncia d'allò que no ens agrada o no funciona. Nosaltres creim en una oposició de proposta, de feina i de crear una alternativa real a aquest quart de segle de malgovern popular a Llucmajor.
Seguirem fent feina per aconseguir-ho al 2015.


Jaume Tomàs i Miquel Serra- Regidors del PSM-Llucmajor


Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

L'estafa del PP

psmllucmajor | 30 Gener, 2015 22:16

Com segur ja sabeu, el Partit Popular planeja un canvi de les normes del joc democràtic. Vol garantir que un partit amb una majoria simple (i el 40% dels vots) tengui garantida l'elecció del batle, blindant-lo de possibles pactes postelectorals. Un atac a la democràcia municipal, perpetrat unilateralment pel Partit Popular a pocs més de 8 mesos d'unes eleccions. Totes les lleis electorals són susceptibles de millora però un mínim de respecte per les formes democràtiques ens diu que qualsevol reforma electoral ha de sorgir d'un gran consens entre les diferents formes polítiques.

La reforma electoral no està fonamentada en una demanda social, únicament respon a la voluntat del PP de perpetuar-se en el poder a força de burlar les majories democràtiques. Però no vull entrar a fons en aquest conflicte, segur que serà un tema del qual se xerrarà i molt les properes setmanes.

L'excusa del canvi electoral és, segons he sentit, que aquesta mesura permetrà complir el programa. Que el PP xerri d'acomplir el programa pot sonar a acudit dolent, quan sabem que tot i l’àmplia majoria absoluta a nivell estatal el programa amb el qual se varen presentar i la seves polítiques han anat en direccions molts diferents. També a Llucmajor el binomi compliment de programa i majoria absoluta estan completament dissociats.

Han passat quasi el 85% de la legislatura, percentatge suficient per revisar el programa electoral del partit guanyador i el seu grau de compliment.

INVERSIONS
Només varen proposar una inversió al programa electoral, la construcció d'un pavelló a la zona de les urbanitzacions, concretament a sa Torre i ja han anunciat públicament que no serà possible. 100% d'incompliment. L'excusa és que han prioritzat les inversions per realitzar manteniment de les instal·lacions ja existents. Un passeig pels nostres carrers, voravies, escoles, places i jardins certifiquen que això no ha estat així. El manteniment municipal està molt enfora del desitjat.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El programa era innovador referent a la participació ciutadana, prometia un nou reglament per substituir l'actual, que ja ha complit 25 anys i ha quedat del tot obsolet. S’anunciava fins i tot “donar veu als plenari a les associacions”. La realitat, passats més de tres anys, és que no hi ha cap voluntat de fomentar la participació del poble en el debat i la presa de decisions. En tota la legislatura no s'ha convocat cap reunió de l'agenda local XXI ni cap fòrum ciutadà per debatre els problemes municipals.

MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Interessant i necessària era la promesa de creació de l'oficina virtual de l'Ajuntament de Llucmajor, oficina que hauria de permetre realitzar qualsevol tràmit de manera telemàtica. Aquest interessant avenç pareix que haurà d'esperar qualque regidor amb valentia i capacitat per dur a terme aquest projecte. Quan altres administracions evolucionen, el nostre Ajuntament pareix aferrat al segle passat.

ESPORT
A part del pavelló que no se construirà a sa Torre, la qual cosa és contrària al foment de l'esport base, és conegut el menyspreu i abandó municipal pels clubs de Llucmajor. Clubs que tot i defensar el nom de Llucmajor a nivell local, nacional i internacional no reben cap tipus de col·laboració, ajuda o subvenció. També anunciaren la construcció de zones
fitness a l'aire lliure, millores en els equipaments esportius municipals i foment de la bicicleta mitjançant carril bici nous. Res de tot això s'ha fet encara realitat.

JOVES
Els grans oblidats del nostre Ajuntament aquesta legislatura. Només se varen enrecordar d'ells quan varen fer el programa: “promourem l'associacionisme juvenil”, “habilitarem espais de trobada per a joves” o “prestarem atenció al problema de l'habitatge, especialment entre el joves” deien. Després d'això no han tornat a pensar en les necessitat dels joves, cap novetat per al jovent del nostre municipi en tota la legislatura.

CONVIVÈNCIA
Anunciaren un pla local contra les conductes incíviques, pla del qual no coneixem ni una paraula, ja que ningú s'ha proposat realment redactar-lo. Anàlogament amb la promesa d'una ordenança de convivència i civisme, una eina destinada a la prevenció, mediació i reparació de les conductes incíviques. Tampoc res a la vista del pla de seguretat rural. Moltes promeses i cap realitat.

PGOU
L’aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana era una del projectes estrelles per aquesta legislatura. És un document necessari i necessària és la seva adequació a la normativa posterior. Però un projecte d'aquesta mida és incompatible amb la poca capacitat de feina i esforç dels regidors, esperem, sortints.

Aquests són alguns, els que consideram més rellevants, dels flagrants incompliments que hem patit aquesta legislatura. Incompliments que demostren que majoria estable no vol dir compliment de programa. Segur que aquests 8 mesos els mateixos que ens varen fer aquestes promeses es presentaran a les nostres cases justificant-se i en faran de noves. Però afortunadament, aquest pic ja hem après i el 2015 serà el final de 24 anys de mentides i desastres del Partit Popular a Llucmajor.

Miquel Serra

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

No m'asfaltis el respecte

psmllucmajor | 20 Gener, 2015 22:08

Permeteu-nos, per començar, ja que els hem agafat, sense permís, el títol de l'article, fer un recordatori de l’exposició col·lectiva que es va realitzar al Monestir de la Real al maig 2007, “Cimentiment (o... no m'asfaltis el respecte!)”, un important esdeveniment cultural que pretenia ser un crit per aturar la destrucció del territori, de la identitat i del patrimoni social i cultural. Una súplica al sentit comú, una crida al respecte.

Han passat quasi 7 anys des de llavors, però els objectius d'aquell esdeveniment cultural tenen màxima vigència, i és que els defensors de la “nueva Mallorca” tornen a fer-ne de les seves, sense cap tipus de respecte per la terra que trepitgen, tant en temes culturals com mediambientals.

Avui ens volem centrar concretament en la política de carreteres del Partit Popular que té Llucmajor com un dels eixos més importants. Fins a tres grans projectes viaris prevists tenen com a punt clau el nostre municipi. Una erràtica política en matèria de carreteres que transforma tres projectes que podrien ser interessant en vertaderes aberracions tant econòmiques com de despesa de territori.

Carretera de Campos

Per un costat, hem de dir que sobre la carretera Llucmajor-Campos sempre hem demanat la realització d'actuacions per a la millora-ne la seguretat, però el Partit Popular projecta un desdoblament amb característiques d'autopista. Existeixen, com s'han posat en diferents ocasions, solucions tècniques que garanteixen la seguretat viària però amb cost econòmic i de territori molt inferior. Se tracta de milions d’euros i de metres quadrats consumits que se podrien estalviar, simplement escoltant l'opinió dels seus tècnics, que certifiquen que el flux viari i els problemes de seguretat podrien ser absorbits mitjançant solucions més sostenibles, tant en termes econòmics com territorials.

En aquest sentit, volem lloar la feina realitzada pel GOB en matèria de rebuig a aquest projecte i ens hi afegim decididament.

Carretera d'Algaida

En canvi, el projecte previst per la millora de la carretera Algaida-Llucmajor roman aturat sense cap explicació al respecte, quan en tota la tramitació la carretera d’Algaida anava molt per davant de la de Campos. Però definitivament ha estat la carretera campanera la que sembla que se farà en primer lloc. Tot i que se tracta d'una reforma històricament demanada, tot i que la inversió econòmica necessària és una cinquena part que la de Campos, tot i que hi ha un aparent consens per a la seva ampliació i, per últim, tot i que se tracta d'una carretera molt més sostenible, amb una amplada de 10 m, inclòs el carril bici, enfront dels 50m de la de Campos, la carretera algaidina roman en via morta, esperant no sabem molt bé què.

Semblaria que el Partit Popular volgués castigar els algaidins, que històricament han rebutjat les polítiques populars, i és que el Partit Popular ho ha deixat molt clar amb la seva campanya #defensamlonostro.

Carretera del cap Blanc

Les rotondes d'aquesta carretera, al seu pas per s'Arenal, han estat sempre conflictives, incapaces d'assumir el volum de vehicles que rebien, provocant importants retencions sobretot a les hores punta. I parlam en passat perquè petites i puntuals actuacions sobre les rotondes han permès solucionar completament el problema. Però sorprenentment, ara que el problema ja s'ha solucionat, el departament de carreteres del Consell manté un faraònic projecte de pas soterrani a les rotondes, projecte que preveu gastar més de 10 milions d’euros en poc més d'un km. Aquesta absurda tudadissa ha estat fins i tot criticada en el passat plenari pel batle popular. La nostra proposta és intentar mantenir la inversió proposada per a la millora de la seguretat a les entrades de les urbanitzacions i a la creació d'un carril bici a la zona. Recordem que aquest dies milenars de ciclistes professionals i amateurs circulen per aquesta mateixa carretera, i que la convivència entre el ciclistes i els conductors amb la carretera actual se fa complicada

Com veis, ahir com avui, ens continuen faltant, asfaltant, el respecte. Fent i desfent sense escoltar ningú, ni tant sols els tècnics. Cercant problemes on ja no n'hi ha, i mirant a un altra banda quan el problema no els convé. Esperam que prest, com aquell maig del 2007, la gent s’afarti del seu afany de la destrucció cultural i natural, i torni el seny a aquesta terra.


Jaume Tomàs i Miquel Serra, regidors del PSM a Llucmajor

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

CLUB NÀUTIC DE S’ARENAL: QUAN LA MESURA PASSA

psmllucmajor | 18 Març, 2013 10:07

El passat mes de desembre, uns veïnats llucmajorers, s'arenalers i també alguns socis del Club Nàutic de s'Arenal, es posaren en contacte amb el Grup Municipal del PSM per fer palesa la seva preocupació per les intencions de la directiva del CNA de dur a terme una ampliació del club. Ens informàrem sobre el tema i vist que el projecte estava en període d'exposició pública, vàrem sol·licitar veure el projecte i el corresponent informe d'impacte ambiental.

Després de no poques dificultats "tècniques" ho aconseguírem, i el que ens havien dit aquest grup de persones es va quedar curt. Tot i que l'informe d'impacte ambiental sembla fet a mida, el que diu ens va preocupar i molt: l'ampliació suposaria doblar la superfície actual del club, per aconseguir 120 amarraments per a iots d’entre 20 i 50 m. d'eslora.

Una ampliació exagerada
El projecte proposa allargar l’actual l'espigó cap a la mar i canviar l'entrada de les barques que passaria a estar davant Son Verí. Per això la previsió de la línea d’arena de la platja doblarà l'existent (per banyar-nos fins als genolls haurem de caminar 350 metres). Algú potser tengui curiositat per saber el perquè d'aquest impacte i de com ens pot afectar més endavant. La cosa funciona així: l'aigua erosiona la part central de la badia i, per corrents marins, s'enduu l'arena cap als laterals, i si no troba obstacles la mateixa correntia la torna depositar al centre. Així un pic i un altre, però quan es troba amb un obstacle, com l’espigó del Club Nàutic, l'arena se sedimenta i les platges cada dia són més grans, i com més gros sigui l'espigó mes greu serà la sedimentació.

La mar tornarà claveguera
A més, l'acumulació d'arena tapa les praderes de posidònia (les algues), que quan moren enriqueixen l'aigua amb el seus minerals. Si no hi ha aquest enriquiment apareixen bacteris anaeròbics (que no necessiten oxigen per viure) i produeixen substàncies que fan mala olor i, a poc a poc, la mar torna de color verd tèrbol i aviat tenim una claveguera. I aqueixes premisses d'una platja erosionada i molt crescuda, que provocaran la pèrdua de qualitat de l'aigua, ens duran una conseqüència molt greu: el turisme, la indústria hotelera, el petit comerç, i la població en general en quedaran afectats.

Feines brutes davant tohom
Però això no és tot. Fan una explanada de 8.000 m2 (quasi com un camp de futbol ) per destinar-la a varar i reparar  els iots que han de venir. Això implica que els veïnats de Son Verí, o els banyistes de la platgeta de Sant Antoni, o els qui prenen el sol damunt les roques, com a vista principal tendran un caramull de barques (algunes de molt grosses, això sí) tapades amb lones i gent fent feina al seus voltants, amb tot quan implica de renou i pols un dia d'estiu. El projecte afecta directament una clapa de posidònia d'uns 100 m2 i indirectament a la reserva marina de Cap Enderrocat i Regana, on tenen previst abocar-hi part del material sobrant de les excavacions que no es consideri contaminat.

Al·legacions i debat en el plenari
Per aquestes i d’altres raons ens decidírem a presentar al·legacions davant la Direcció General de Costes i Ports de les Illes Balears i també una moció a l'Ajuntament de Llucmajor per demanar el posicionament en contra de aquest macroprojecte. Arribat a aquest punt vull dir que no estam en contra de l'ampliació del Club Nàutic de s’Arenal. Estam en contra d’aquest projecte, que ens sembla faraònic, mal calculat ecològicament, d'un gran impacte visual (vist des de la zona de Palma semblarà un moll comercial), que provocarà fractura social, i fins i tot serà insostenible econòmicament pel mateix club (això preocupa també els socis).

Encara no ens han contestat les al·legacions, però la moció la debatérem al ple del 20 de gener i no es va a aprovar pels vots en contra de PP-ASI, amb arguments que “Això no és competència de l'Ajuntament”, “Si hi ha informes tècnics favorables per alguna cosa deu ser”, o “Que no entenien com demanàvem actuacions dins la Platja de Palma, i quan fan alguna cosa ens hi oposam”. La gent del PSM estam a favor, i ben necessari que ens pareix, que es facin actuacions per millorar tota la zona, i lamentam que s’hagin paralitzat moltes de les millores previstes pel Consorci. Però no podem repetir errors del passat i apostar per macroprojectes que tenen un efecte ambiental, visual, ocial i econòmic tan negatiu per a la zona.

No repetir errors
I no som els únics que pensam que l’actual proposta del CNA és exagerada. El GOB així ho ha manifestat. Però també un tinent de batle de l'Ajuntament de Palma, Andreu Garau (del PP, com el nostre batle) va fer unes declaracions manifestant que podria esser un projecte negatiu per a la zona. I també hi ha un informe del Consorci de la Platja de Palma que explica que l’ampliació serà negativa per a la Platja. Després de molt de debat al ple de l’Ajuntament, des del PP ens contestaren que no veien la negativitat del projecte.

I tot això me du a una reflexió personal: Si cada poble té els governants que es mereix, els llucmajorers en el passat en degueren fer alguna de molt grossa.
 


Jaume Tomàs Oliver
Portaveu del grup municipal del PSM a l'Ajuntament de Llucmajor

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

El PSM de Llucmajor proposa reduir sous i dietes de regidors

psmllucmajor | 23 Gener, 2013 14:57

Els nacionalistes ho volen destinar a polítiques d’ocupació i a ajudes a entitats

El PSM de Llucmajor proposa que el pressupost de l’Ajuntament per a 2013 rebaixi les partides destinades a regidors, per poder donar ajudes a entitats locals de tots el àmbits (social, cultural, esportiu) així com incrementar les polítiques d’ocupació.

Miquel Serra, regidor del PSM, ha explicat que “no esteim en contra que els regidors i el batle cobrin un sou digne per la seva dedicació a l’Ajuntament, ben al contrari, ja que si no fos així només es podrien dedicar a la política aquelles persones que tenen prou recursos per poder viure sense fer feina: Però, en aquesta època on des de les mateixes administracions s’exigeixen sacrificis als ciutadans, és lògic que els regidors i regidores també facem un esforç”.

Segons els regidors nacionalistes, a l’esborrany de pressupost municipal que s’està discutint aquests dies en comissió -tràmit previs a l’aprovació pel Ple- hi ha previst que 14 regidors o regidores cobrin dedicació exclusiva o parcial (apart del batle); i altres 6 cobrin dietes per assistència a les sessions del Ple o de les comissions informatives, amb un cost de més de 550.000 euros anuals.

“La nostra proposta - exposa Miquel Serra- negociable evidentment amb la resta de grups municipals, va des de la supressió d’algunes regidories, la unificació d’altres, la reducció el nombre de dedicacions totals i parcials; així com rebaixar un 25% les dietes per assistència de qui no té dedicació, i podria suposar un estalvi de entre 150.000 i 180.000 euros, que es podrien destinar a ajudes a les entitats”.

Serra ha comentat que “aquests doblers es podrien destinar a ajudar les entitats socials, esportives i culturals que se les ha retirat les subvencions i, també a polítiques actives d’ocupació: el mes de desembre hi havia 3.118 aturats al terme de Llucmajor, una xifra mai assolida al nostre municipi i per això ens preocupa i molt que la proposta del batle Joan Jaume i del PP, sigui retallar un 75% els doblers que hi destinava quan precisament són més necessàries que mai”.

“Des del PSM continuarem defensant aquestes i altres propostes amb la finalitat que els pressupostos de l’Ajuntament per a 2013 siguin el més justos possibles amb les persones del nostre terme municipal“, ha conclòs Miquel Serra.

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

PSM-IV-ExM de Palma i PSM de Llucmajor presenten mocions en contra de l’ampliació “desmesurada i insostenible” del Club Nàutic de S’Arenal

psmllucmajor | 16 Gener, 2013 15:35

Els regidors de PSM-IV-ExM de Palma i i del PSM de Llucmajor consideren que l’ampliació és es posa en perill la reserva de posidònia i suposarà un deteriorament de la qualitat de l’aigua de la platja i pèrdua d’arena a la part central de la badia

PSM-IV-ExM de Palma i PSM de Llucmajor presenten mocions als respectius ajuntaments per denunciar, l’afectació i l’impacte gravíssim que tindrà aquest projecte d’ampliació tant sobre el medi ambient i l’entorn, com sobre el petit comerç, la planta hotelera i els propis residents de la zona.

Jaume Tomàs, portaveu del PSM de Llucmajor assegura que “des del punt de vista ecològic és un desastre de dimensions majúscules perquè tindrà un impacte molt greu sobre les praderes de posidònia posant en greu perill la conservació de la Reserva Maria del Cap Enderrocat”.

Per la seva part, Antoni Verger, portaveu de PSM-IV-ExM de Palma, denuncia que “amb aquest projecte els interessos particulars es posen per damunt l’interès general. Guanyaran uns pocs però hi perdrem la majoria, residents, turistes, petit comerç, hotelers, amb menys arena, pitjor qualitat d’aigües i un impacte paisatgístic important”.

Els regidors de Palma i Llucmajor duran mocions als respectius plenaris que se celebraran a finals d’aquest mes de gener per posar damunt de la taula els greus perills que suposaran aquest projecte desmesurat i sobredimensionat, que passarà de les 12,3 Ha actuals a les 21,6 que preveu el projecte d’ampliació. Els regidors del municipi, a més, denuncien la manca d’informació, els obstacles per accedir a l’expedient així com l’opacitat amb què s’està duent aquest procés per part de l’Ajuntament de Llucmajor.

Concretament, l’afectació sobre la platja de s’Arenal suposaria empitjorar la qualitat de l’aigua i de l’arena, ja que hi hauria una variació de la dinàmica de sediments, un fet que accentuarà el procés d’augment significatiu de l’arena situada a la platja annexa al club nàutic en detriment de la de la zona central da la badia, cada vegada més despoblada d’arena.

Pel que fa a la reseva de posidònia, tot i que hi ha nombroses normatives que la protegeixen, l’informe d’impacte ambiental del projecte d’ampliació evidencia que hi haurà una afectació important sobre la posidònia malgrat intenti minimitzar les conseqüències.

D’altra banda, el Pla de Rehabilitació Integral de la Platja de Palma i el seu master plan, aprovat amb el consens de totes les forces polítiques, apostava per rehabilitar la zona amb paràmetres de sostenibilitat i qualitat ambiental cosa absolutament incompatible a un projecte com l’ampliació desmesurada del Club Nàutic, que suposarà un empitjorament de la qualitat de l’aigua, el paisatge i l’ecosistema natural.

 


 

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Així no anam enlloc: demà tots a ses Fontanelles

psmllucmajor | 09 Novembre, 2007 19:52

El consell de Govern ha ajornat, degut a l'oposició d'Unió Mallorquina, el projecte de llei i el decret-llei de Mesures urbanístiques urgents impulsat per la conselleria d'Ordenació del Territori. La mesura hauria significat la protecció immediata d'una vintena d'espais naturals de les Balears directament amenaçats pels urbanitzadors, entre els quals hi ha ses Fontanelles -a can Pastilla- o Regana -a Llucmajor-. (Segueix)

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (10). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Prou decepcions en política territorial

psmllucmajor | 09 Novembre, 2007 06:50

En Gabriel Vicens (Bloc-PSM) i la conselleria de Mobilitat i Ordenació del territori han fet bé la seva feina: en cent dies han posat sobre la taula el projecte de tranvia de s'Arenal fins a Palma i l'aeroport i -el que és més important- un projecte de Llei de mesures territorials urgents i el decret Llei que l'acompanya que poden significar la salvació d'un bon nombre dels espais naturals més directament amenaçats per un urbanisme depredador (una disúrbia, hauríem de dir: urbanisme era una altra cosa) impropi del segle XXI. (Segueix)

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (5). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Alguna cosa es mou per devers la costa

psmllucmajor | 06 Novembre, 2007 22:54

La degradació del litoral mallorquí -i de tot el litoral mediterrani peninsular- ha arribat a un extrem tal que el ministeri de Medi Ambient, que no va actuar quan era a temps de fer aplicar una legislació de costes que data dels anys 80, ara estudia (i subratllam que "estudia") una sèrie d'actuacions que no exclouen demolicions de construccions ja fetes: ocupacions irregulars del domini públic, hotels i... la central des Murterar (jas coca!). El Diario de Mallorca d'avui publica un ampli i bon resum de les propostes del Ministeri. En copiam més avall (1) les que afecten el nostre terme i el seu entorn més immediat, del cap de ses Salines a ses Fontanelles. (Segueix)

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Dissabte, sens falta, a passejar per ses Fontanelles

psmllucmajor | 05 Novembre, 2007 22:43

El GOB i la Plataforma per Ses Fontanelles han convocat un acte a favor de la preservació de la darrera zona humida de la badia, que es farà aquest dissabte, dia 10 de novembre. Les dues entitats fan una crida a totes les institucions perquè aturin el projecte d'urbanització i rehabilitin la zona. Segons els ecologistes, s'Arenal i tot Mallorca mereixen recuperar la zona humida. L'acte consistirà en una passejada que partirà a les 12 hores de davant l'Hotel Java, a s’Arenal. (Segueix)

Posted in Territori, medi ambient . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

1 2 3 4 5 6  Següent»